ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์บัณฑิต

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1

 

• รายวิชา 3000106 แพทย์กับสังคม Doctor & Society
 

 


นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

 

• รายวิชา 3000117 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม Health and Environment และ 3000360 หลักเวชศาสตร์ป้องกัน Principle of Preventive Medicine

 

• รายวิชา 3000115 ระบาดวิทยาพื้นฐานและชีวสถิติ Basic Epidemiology and Biostatistics และ 3000362 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ Epidemiology and Biostatistics
 


นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

 

• รายวิชา 3000396 การสร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion
 

 


นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

 

• รายวิชา 3000406 เวชศาสตร์ชุมชน 1 Community Medicine I
 

 


นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

 

• รายวิชา 3000519 ทฤษฎีเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน Theoretical Family and Community Medicine
 

 


นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

 

• รายวิชา 3014614 ระบบบริการสุขภาพ Health care system

 

• รายวิชา 3014617 การแพทย์องค์รวมและการแพทย์แผนตะวันออก Holistic and Oriental Medicine
 


Copyright (c) Site Name 2017