ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. แขนงสร้างเสริมสุขภาพ

เน้นให้เข้าใจหลักการ แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถทำงานสร้างเสริมสุขภาพได้ ทั้งในระดับกิจกรรม โครงการ ชุดโครงการ และแผนงาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
2. แขนงระบาดวิทยาและชีวสถิติ

เน้นให้สามารถประยุกต์หลักการระบาดวิทยา ในงานประจำและงานวิจัยได้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยารับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
3. แขนงอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เน้นให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ เน้นให้เข้าใจการบริการอนามัยเบ็ดเสร็จในงานอาชีวอนามัยและสามารถพัฒนางานอาชีวเวชกรรมได้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
4. แขนงการบริการและระบบสุขภาพ

เน้นให้เข้าใจระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคและสามารถพัฒนาบริการสุขภาพได้ เน้นให้เข้าใจนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ การผลักดันนโยบายและสามารถพัฒนาระบบสุขภาพ 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

Copyright (c) Site Name 2017