ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์/บุคลากรเกษียณ

คณาจารย์เกษียณ

รศ.นพ.ศึกษา ภมรสถิตย์
ผู้ก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ.กิตติคุณ พญ.เติมศรี ชำนิจารกิจ
อาจารย์อาวุโส

รศ.พญ.อุบลรัตน์ สุคนธมาน
อาจารย์อาวุโส

ศ.กิตติคุณ นพ.ไพรัช ดีสุดจิต
อาจารย์อาวุโส

รศ.นพ.มุนี เศรษฐบุตร
อาจารย์อาวุโส

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
อาจารย์อาวุโส

|< < 0 1 2 > >|

บุคลากรเกษียณ

นางกอแก้ว บุญญวิจารณ์

นางพุดซ้อน พัฒนาพานิช
พยาบาล

นางจารุวรรณ ปานุราช
นักสังคมสงเคราะห์

นางบังอร สุทธิวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางบุญสืบ เริงทรัพย์
นักการภารโรง

นายจำลอง อยู่ฤทธิ์
นักการภารโรง

|< < 0 1 2 > >|
Copyright (c) Site Name 2017