ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์

รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

รศ.ดร.นพ.สุนทร ศุภพงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

รศ.สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และวิจัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อ.นพ.อานนท์ วรยิ่งยง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

ผศ.พญ.ภรณี เหล่าอิทธิ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

|< < 0 1 2 > >|
Copyright (c) Site Name 2017