ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม 2562

2019-06-30

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการฝึกอบรม  2563

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร :           4 ตำแหน่ง   รวมสสจ.ระยอง

กำหนดรับสมัคร :                 1-31 กรกฎาคม 2562

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ :       6 สิงหาคม เวลา 13.00 เป็นต้นไป

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อพิจารณา

   - มีต้นสังกัด

   - เมื่อเรียนจบ จะทำงานในสถาบันฝึกอบรมที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย

   - เมื่อเรียนจบ จะทำงานในพื้นที่ที่มีแรงงาน/ผู้ประกอบอาชีพจำนวนมากหรือพื้นที่อุตสาหกรรม

   - ผลการเรียนระดับปริญญาบัณฑิต โดยเฉพาะรายวิชาด้านเวชศาสตร์ป้องกัน/อาชีวเวชศาสตร์

   - ระยะเวลาการทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน

   - ความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย

   - เจตคติต่องานอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย

กรรมการจะสอบสัมภาษณ์ พูดคุย และพิจารณาเอกสารเช่น Transcript Portfolio ถ้ามี

กรรมการแต่ละท่านให้คะแนน

รวมคะแนนของกรรมการทุกท่าน แล้วเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดจำนวนเท่าที่รับได้ในแต่ละปี หากคะแนนเท่ากัน กรรมการจะอภิปรายเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินร่วมกัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกทราบทางโทรศัพท์หรือ email และประกาศผลการคัดเลือกทาง http://psm.md.chula.ac.th

 

Copyright (c) Site Name 2017