ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การให้บริการทางการแพทย์

ตารางคลินิกตรวจสุขภาพ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

วัน ตารางออกตรวจเช้า ตารางออกตรวจบ่าย
ันทร์ รายชื่อแพทย์ออกตรวจ OPD
ังคาร รายชื่อแพทย์ออกตรวจ OPD คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ุธ รายชื่อแพทย์ออกตรวจ OPD
พฤหัสบดี รายชื่อแพทย์ออกตรวจ OPD
ุกร์ รายชื่อแพทย์ออกตรวจ OPD
บุคลากรฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ติดต่อขอรับบริการได้ที่
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
อาคาร ภปร ชั้น 16 (สิบหก) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02-2565425, 02-2565427

Copyright (c) Site Name 2017