ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาฯ

แพทย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชสาสตร์ป้องกันและสังคม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีรายนาม ดังนี้....
รองศาตราจารย์นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์
พ.ศ. 2508 - 2527

ศาตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงเติมศรี ชำนิจารกิจ
พ.ศ. 2527 - 2531

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายแพทย์ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
พ.ศ. 2531 - 2535

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มุนี เศรษฐบุตร
พ.ศ. 2535 - 2539

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงทัสสนี นุชประยูร
พ.ศ. 2539 - 2542

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ
พ.ศ. 2542 - 2544

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บดี ธนะมั่น
พ.ศ. 2544 - 2549

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
พ.ศ. 2549 - 2555

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
พ.ศ. 2555 - 2559

|< < 0 1 2 > >|
Copyright (c) Site Name 2017