ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะนำพางานด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์สังคมสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน
 

 พันธกิจ

 

สร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาสังคมของประเทศ

ผลิตบัณฑิตด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์สังคม และร่วมสร้างบัณฑิตแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค ให้บริการวิชาการแก่สังคมและบริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ปรัชญา

 

ทำงานอย่างมีคุณภาพ สรรสร้างนวัตกรรม เน้นการประสานงาน ให้ความสำคัญผู้ใช้บริการ บุคลากรมีความสุข ประกอบด้วยจรรยาบรรณ
 

 ค่านิยม

 

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร

 

Copyright (c) Site Name 2017