DESIGNED BY OLWEBDESIGN

โครงการอบรม Preventive Medicine 2011…Changing Paradigm to Better Health

โครงการอบรม เรื่อง Preventive Medicine 2011…Changing Paradigm to Better Health

หลักการและเหตุผล
    จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์และข้อมูลข่าวสาร กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรทำให้โรคและภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชากรเปลี่ยนแปลงไป โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทวีความสำคัญและเป็นภาระโรคของประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย การรับมือกับปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แนวคิดของการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม และการให้บริการอนามัยแบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับนโยบายและมโนทัศน์ของเวชศาสตร์การป้องกัน ( Preventive Medicine) ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากที่แสดงถึงความคุ้มค่าของโปรแกรมด้านเวชศาสตร์การป้องกันตลอดจนมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ด้านเวชศาสตร์การป้องกันมาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชากรอย่างกว้างขวาง 

คลิกดูรายละเอียด: โครงการอบรม Preventive Medicine 2011…Changing Paradigm to Better Health

โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิชาการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4

 

โครงการอบรม   คลิกที่นี่

แผ่นพับ  คลิกที่นี่

ใบสมัคร  คลิกที่นี่

ตาราง  คลิกที่นี่

   

 

1.หลักการและเหตุผล

            เนื่องด้วยในปัจจุบัน งานวิจัยมีบทบาทมากในวงการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่ทำวิจัยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอีกทั้งยังเผยแพร่ชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะได้นำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกด้วย แต่ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ ผู้วิจัยมักมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล อีกทั้งการนำผลการศึกษามาเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ถ้าผลงานออกมาดีแต่ไม่สามารถเขียนให้เหมาะสมกับการตีพิมพ์ก็จะมีโอกาสถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์ได้ ดังนั้นถ้าผู้วิจัยได้ทราบวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล, การนำเสนอผลงานในรูปของการนำเสนอปากเปล่าในที่ประชุม,ในรูปโปสเตอร์,และ/หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ จะทำให้งานวิจัยนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมยิ่งขึ้น

คลิกดูรายละเอียด: โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิชาการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4

โครงการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 30

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
   
สมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครทางออนไลน์

(พร้อมส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินทางโทรสาร)

 

หลักการและเหตุผล
     ระบาดวิทยานับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยพัฒนางานอนามัยทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน การแก้ไขปัญหาอนามัยของชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบทจำเป็นต้องอาศัยหลักและ วิธีการทางระบาดวิทยาเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง การนำระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอนามัยต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมจึงได้จัดบริการวิชาการเรื่องระบาดวิทยา ประยุกต์  เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรสาธารณสุขต่าง ๆรายละเอียด

2.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
     1.  อธิบายหลักและวิธีการทางระบาดวิทยาได้
      2.  ประยุกต์ระบาดวิทยาในทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
      3.  ออกแบบวิจัยทางระบาดวิทยาได้
      4.  สืบสวนสอบสวนการระบาดของโรคได้

คลิกดูรายละเอียด: โครงการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 30

โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยชุมชน"

แผ่นพับโครงการ ดาวน์โหลด

ใบสมัคร ดาวน์โหลด

หลักการและเหตุผล 

การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท จำเป็นต้องศึกษาให้ได้มาซึ่งปัญหาอย่างถูกต้องและมีหลักการ การบริหารด้านวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยชุมชน จะมีประโยชน์แก่บุคลากรด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และบุคลากรด้านการแพทย์ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งความรู้ด้านการวิจัยจะช่วยนำไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชน โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรข้างต้น

คลิกดูรายละเอียด: โครงการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชม
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com