DESIGNED BY OLWEBDESIGN

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  • Edit
  • ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับผิดชอบ ดังนี้     ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ     Master of Science Program in Health Research and Management (M.Sc.)        ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ     Doctor of Philosophy Program in Health Research and Management (Ph.D.)      แขนงการสร้างเสริมสุขภาพ (Healt Promotion)    แขนงระบาดวิทยา (Epidemiology)    แขนงการบรการสุขภาพ (Health Service Systems Research)    แขนงการวิจัยนโบายสุขภาพ และระบบสุชภาพ (Health Policy and System Research)    ระบบสุขภาพจิตชุมชน (Community Mental Health )    แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ (Enviralmental Health and Management)    แขนงอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) ดูรายละเอียดที่นี่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบสุขภาพในบริบทของหน่วยงานที่ัรับผิดชอบ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงานองค์กร และระบบบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือตามหลัก วิชาการ ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยทางด้านวิชาการวิจัยและการจัดการด้าน สุขภาพที่ี่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้อง กับวัฒนธรรมของชุมชนไทย และปรับตัวสู่องค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับสากลได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑)    ๑. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๒. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สิทธิสมัครเข้าศึกษาได้๒. สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒)    ๑. สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีผลการเรียนที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าระดับเกียรตินิยม    ๒. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สิทธิสมัครเข้าศึกษาได้หมายเหตุ : ต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย ตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาโดยมี หลักฐานแนบ มาพร้อมใบสมัคร ด้วยตนเอง และ ต้องได้ผลสอบ ๕๒๐ คะแนน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ สามารถพัฒนาระบบสุขภาพในระดับต่างๆ ที่ตนทำงานได้ สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราค่าเล่าเรียน และ ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามหลักสูตรที่จัดให้ อัตรา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา จุดเน้นของแต่ละแขนง         ๑. แขนงการสร้างเสริมสุขภาพ            เน้นให้เข้าใจหลักการ แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถทำงานสร้างเสริมสุขภาพได้ ทั้งในระดับกิจกรรม โครงการ ชุดโครงการ และแผนงาน        ๒. แขนงระบาดวิทยา            เน้นให้สามารถประยุกต์หลักการระบาดวิทยา และชีวสถิติในงานประจำ และ งานวิจัยได้            * คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยารับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน            ** ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้บันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาควิชาระบาดวิทยา University of Washington, Seattle, USA.        ๓. แขนงการบริการสุขภาพ            เน้นให้เข้าใจระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับมหภาค และ ระดับจุลภาค และ สามารถพัฒนาบริการสุขภาพได้        ๔. แขนงการวิจัยนโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ            เน้นให้เข้าใจนโยบายสุขภาพ และ ระบบสุขภาพ การผลักดันนโยบายและสามารถพัฒนาระบบสุขภาพ        ๕. แขนงสุขภาพจิตชุมชน            เน้นให้เขาใจงานสุขภาพจิตในชุมชน ในภาวะปกติ ภาวะวิกฤติและภาวะฉุกเฉิน และ สามารถพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนได้            * คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน        ๖. แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ            เน้นให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ        ๗. แขนงอาชีวเวชศาสตร์            เน้นให้เข้าใจการบริการอนามัยเบ็ดเสร็จในงานอาชีวอนามัยและสามารถพัฒนางานอาชีวเวชกรรมได้            * คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เอกสารการรับสมัคร ๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ๒. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาที่สำเร็จ ๓. สำเนาใบแสดงการศึกษา พร้อมทั้งคะแนน หรือแต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔. สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของศุนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ***********************************************************************บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาโดยสังเขป    [รายละเอียด]          ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑          การประเมินวิทยานิพนธ์          ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์          แบบประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์
    Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
    Designed by olwebdesign.com