DESIGNED BY OLWEBDESIGN
suksa   
ชื่อ นามสกุล รศ.นพ. ศึกษา ภมรสถิตย์ (ถึงแก่กรรม)
   
ตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม ท่านคือผู้ที่คุณภาพ มีคุณประโยชน์ต่อภาควิชาฯ มีโอกาสดีที่สุดที่จะได้สอน ได้ศึกษาในหลักสูตรมากมายหลายแขนง ได้ฝึกฝนวิทยาการด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข เพื่อยังประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป ขอให้ทุกท่านได้สั่งสมเพิ่มเติมประสบการณ์ทำงาน และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ การศึกษาในระดับหลังปริญญาจะแตกต่างจากที่เคยเรียนมา ในระดับปริญญาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การเรียนรู้จากครู จากเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนจากต่างสถาบัน กระทั่งมีการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนชาวต่างประเทศ ในระดับ MOU เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนในการเรียนการสอนก็จะทำให้ทุกท่านบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีการปฏิรูประบบสุขภาพที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ผมขอฝากภาควิชาฯ เล็กๆ นี้ ไว้ให้ท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างและต่อเติมให้เป็นภาควิชาฯที่มีความสำคัญต่อคณะแพทยศาสต่์ ต่อมหาวิทยาลัย และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยความรักและปรารถนาดี จากอาจารย์ศึกษา ครับ

 

teamsri    
ชื่อ นามสกุล ศ.กิตติคุณ พญ. เติมศรี ชำนิจารกิจ
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

paiboolnew    
ชื่อ นามสกุล ศ.กิตติคุณ นพ.ดร. ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

ubonrat    
ชื่อ นามสกุล รศ.พญ. อุบลรัตน์  สุคนธมาน
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

pairat    
ชื่อ นามสกุล ศ.กิตติคุณ ดร.นพ. ไพรัช  ดีสุดจิต
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

munee    
ชื่อ นามสกุล รศ.นพ. มุนี เศรษฐบุตร
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

  
images              
   
ชื่อ นามสกุล พญ. สุณิสา  จรูญเรืองฤทธิ์  (ถึงแก่กรรม)
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกัน

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

tussanee    
ชื่อ นามสกุล ศ.กิตติคุณ พญ. ทัสสนี  นุชประยูร
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

voravit    
ชื่อ นามสกุล รศ.นพ. วรวิทย์ ทัตตากร
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

ongarj    
ชื่อ นามสกุล รศ.นพ.ดร. องอาจ  วิพุธศิริ
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

pirom    
ชื่อ นามสกุล ศ.ดร.นพ. ภิรมย์  กมลรัตนกุล
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

pornarong    
ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. พรณงค์  โชติวรรณ
   
       
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส    
หมายเลขโทรศัพท์  ๓๕๕๒    
การศึกษา
Epidemiology  
   
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน      
อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา, IT, ICD10 
   
      
   

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

body    
ชื่อ นามสกุล รศ.นพ.  บดี  ธนะมั่น
   
ตำแหน่ง อาจารย์อาวุโส
หมายเลขโทรศัพท์  
การศึกษา
Epidemiology  
รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงาน  
อีเมล์  
ความถนัดและเรื่องที่สนใจ  เวชศาสตร์ชุมชน, เวชศาสตร์ป้องกัน, ระบาดวิทยา
      

ขอแสดงความยินดี และต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สู่ภาควิชาเชศาสตรืป้องกันและสังคม 

 

mayuri    
ชื่อ นามสกุล มยุรี   จิรวิศิษฎ์    
Mrs. Mayuri      Jiravisit    
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชำนาญการพเศษ) P๕    
หมายเลขโทรศัพท์ ๓๗๐๐ ต่อ ๑๑๔    
การศึกษา ปริญญาโท    
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
รับผิดชอบ เวชศาสตร์ชุมชน ๒    
                                           
   
รานละเอียด: มยุรี
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com