DESIGNED BY OLWEBDESIGN

พันธกิจ

๑. สร้างและพัฒนานิสิตแพทย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเวชศาสตร์ชุมชน ในอันที่จะค้นหา ปัญหาของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยอาศัยการวางแผนงานทางสาธารณสุข การจัดองค์กร และความร่วมมือของการให้บริการ สุขภาพและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกระดับที่ดีขึ้น
๒. สร้างบัณฑิตแพทย์เฉพาะทาง เช่น การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก และสาขาอาชีวเวชศาสตร์
๓. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
๔. ดำเนินการวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และเวชศาสตร์ชุมชน

 

 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com