DESIGNED BY OLWEBDESIGN

department view

กว่าสี่ทศวรรษของการเป็นผู้นำด้านสุขภาพและด้านเวชกรรมป้องกันและสังคม

โดยการนำของหัวหน้าภาควิชาที่ผ่านแล้ว ๖ ท่าน โดยมุ่งหวังในการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริการผู้ป่วยและให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทำงานร่วมกับฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกัน ภปร ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานกองโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้แยกออกมาเป็นแผนวิชาจากแผนวิชาอายุรศาสตร์ ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ อันเนื่องมาจากข้อเสนอแนะ ภายหลังการประชุมการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ ศาลาสันติธรรม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗
ทั้งนี้แต่เดิมหน่ายวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นแขนงวิชาหนึ่งในแผนกวิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มจัดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑ นับเป็นเวลา ๙ ปี ก่อนจะแยกออกมาเป็นแผนกวิชา
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ยุคแรก
นับ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ได้แยกออกจากภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน สร้างเป็นตึก ๓ ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจนิสิตป่วย ตัวอาคารตั้งอยู่ระหว่างอาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ และตึกวชิรญาณ ตรงข้ามตึกพร้อมพันธุ์ ด้านหลังเป็นบริเวณจอดรถและเป็น ที่ตั้งของอาคารภาควิชาพยาธิวิทยา และนิติเวชวิทยา ปัจจุบันที่ตัวอาคารภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ได้รับการต่อเติมขึ้นเป็น ๔ ชั้น โดยใช้พื้นที่ดาดฟ้าเดิม ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเดิมมี รากฐานสำหรับเป็นอาคาร ๔ ชั้นอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในการก่อสร้างต่อเติม พื้นที่ชั้น ๔ ที่ได้จากการต่อเติมใช้เป็นห้องสอนแสดง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องทำงานนิสิตปริญญาโท ห้องออกกำลังกายและห้องเก็บวัสดุเหลือใช้ของภาควิชา ฯ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ยุคปัจจุบัน

นับ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น ๑๙ อาคาร อปร ซึ่งได้แบ่งห้องทำการใหญ่ๆ คือ ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องเรียนใหญ่ ๑ ห้อง ห้องเรียนเล็ก ๑ ห้อง ห้องสมุด ห้องเตรียมการสอน ห้องพักนิสิต ห้องอาจารย์ และห้องรับรองอาจารย์พิเศษ

พัฒนาการของภาควิชาฯ
พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐
นาย แพทย์แมนสัน มีดส์ (Dr.Manson Meads) ที่ปรึกษาของการแพทย์จากองค์การยูซอม (USOM) ของสหรัฐอเมริกา ได้อภิปรายแสนอแนะ ให้มีการสอนแง่ป้องกันในหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการสอนวิชาสาธารณสุข และสุขวิทยาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
โดยอาจารย์พิเศษ นายแพทย์ แมนสัน มีดส์ (Dr. Manson Meds)
พ.ศ. ๒๕๐๑
มีการจัดตั้งหน่วยเวชศาสตร์ป้องกัน ในแผนกอายุรศาสตร์ โดย รศ.นพ.ศึกษา ภมรสถิตย์ และ ศ.นพ.อานนท์ ปทัตสุนทรสาร 
ได้รับความร่วมมือในการให้คำปรึกษาจากนายแพทย์เกล็น เลม์มาสเตอร์ ศาสตราจารย์ทางเวชศาสตร์ป้องกันและการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๐๕
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จี ดับบลิว เกล (Professor G.W. Gale) ชาวอังกฤษ ศาสตราจารย์ทางสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยแมคาเรีย ประเทศอูกันดา ช่วยเหลือปรับปรุงหลักสูตรการสอนวิชาเวชศาสตร์ป้องกันภายใต้การ ช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก 
โดย เริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ชื่อว่า “การศึกษาครอบครัวและชุมชน” (Family and Community study) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๖ โดยใช้ชุมชนบริเวณซอย ๑๑ (สยามสแควร์ในปัจจุบัน) ต่อมาเปลี่ยนชุมชนเป็นบริเวณซอยพระเจน ลุมพินี และชุมชนบ่อนไก่ คลองเตย ซึ่งล้วนแต่เป็นชุมชนในเขตเมือง
พ.ศ. ๒๕๐๗
เริ่มปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานจากชุมชนในเมืองออกสู่ชุมชนชานเมือง โดยใช้ ชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. ๒๕๐๘
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้แยกออกมาเป็นแผนกวิชาจากแผนกวิชา อายุรศาสตร์ 
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๑๔
เริ่มออกปฏิบัติในชุมชนชนบทที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๑๗
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มีโครงการทดลองขึ้นโครงการหนึ่ง ชื่อว่า “โครงการพัฒนาบริการอนามัยชุมชนและการศึกษาของบุคลากรฝ่ายการแพทย์และ อนามัย” นับเป็นโครงการนำร่อง (Pilot project) มีกำหนด ๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑ เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประพนธ์ ปิยะรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโครงการมุ่งพัฒนาระบบการศึกษา อบรมบุคลากรแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) 
โปรแกรม การสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๑, ๒ และ ๓ ในหลักสูตร โดยใช้อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเป็นฐานในการฝึกปฏิบัติงาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงเปลี่ยนมาใช้อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๑๘
โปรแกรมการสอนวิชาเวชศาสตร์ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดและในที่สุด ได้จัดเป็นโปรแกรมการสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ดังนี้ 
วิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๑ มุ่งให้นิสิตมีความสามารถใช้หลักและวิธีการในการหาสาธารณสุขในชุมชนได้ 
วิชา เวชศาสตรชุมชน ๒ มุ่งให้นิสิตมีความสามารถในการวางแผนดำเนินการ และประเมินผลการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขของชุมชนได้ ตลอดจนคุ้นเคยกับระบบการให้บริการสาธารณสุขทั้งในเขตเมืองและชนบท 
พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ เข้าสู่ยุคของวิชาเวชศาสตร์ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยว กับประชากรเป้าหมายอย่างแจ่มชัด และได้จัดการเรียนรู้วิทยาการสังคมเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยชุมชน (Community andlysis and diagnosis) 

พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้เริ่มจัดให้มีวิชาเวชศาสตร์ชุมชนในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชปฏิบัติทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๒๖
เริ่มดำเนินการหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกขึ้นใน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

พ.ศ. ๒๕๒๗
ได้ ริเริ่มโปรแกรมการสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๓ โดยมุ่งให้นิสิตเรียนรู้ พื้นฐานของการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมในระดับอำเภอ ตลอดจนคุ้นเคยกับงานสาธารณสุขมูลฐาน

พ.ศ. ๒๕๓๒
ได้เริ่มรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน ๑๐ คน

พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้เริ่มรับนิสิตปริญญาโท(นอกเวลาราชการ)รุ่นแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน ๑๐ คน

พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้เริ่มรับนิสิตปริญญาเอกรุ่นแรกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน ๒ คน

สู่ความเป็นเลิศในด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ด้านการเรียนการสอน

ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดยมี ปรัชญา และ วิสัยทัศน์ ตามคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของภาควิชา ทั้งนี้มีบทบาทหลักสามประการ ได้แก่ การให้ การศึกษาและบริการทางวิชาการ บริการคลินิก และ งานวิจัย ในด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณาจารย์
ภาควิชามีคณาจารย์ ๑๖ ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ท่าน รองศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ท่าน อาจารย์ ๗ ท่าน แพทย์ใช้ทุน ๒ ท่าน นอกจากนี้ ภาควิชายังมีคณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์พิเศษ อีก ๓ ท่าน มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุน อีก ๑๒ ท่าน
หลักสูตร
นอกจากการสอนนิสิต แพทย์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ภาควิชายังเปิดอบรมหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้าน เวชศาสตร์ชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้าน อาชีวเวชศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ด้าน เวชศาสตร์ชุมชน ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาควิชามีนิสิตระดับปริญญาโท ๒๙ ท่าน (๑๒ คนศึกษาด้านเวชศาสตร์ชุมชน และ ๑๗ คนศึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์) และ มีนิสิตระดับปริญญาเอก ๑๑ ท่าน
ภาควิชายังมีการเปิด อบรมแพทย์ประจำบ้าน ด้าน อาชีวเวชศาสตร์ และมีการให้บริการทางคลินิกที่ หน่วยผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปี การออกใบรับรองแพทย์ การให้บริการวัคซีน และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ
ปัจจุบัน ภาควิชาฯ เปิดหลกสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ มีนิสิตเรียน 5 แขนง
๑. แขนงการสร้างเสริมสุขภาพ
๒. แขนงระบาดวิทยา
๓. แขนงการบริการสุขภาพ
๔. แขนงการวิจัยนโยบายสุขภาพ และระบบสุขภาพ
๕. แขนงอาชีวเวชศาสตร์
กระบวนการเรียนการสอน
     ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคมเป็นภาควิชาภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ ปรัชญา และ วิสัยทัศน์ ของคณะฯ และของภาควิชา ภาคฯ มีหน้าที่สำคัญในการสร้างและกระจายความรู้ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาและวิจัย รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
     นโยบายให้มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา ตามที่คณะแพทยศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด มีแผนการสอนทุกรายวิชาเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีการเตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบทุกห้องเรียน พัฒนาสื่อการสอนในทุกรูปแบบ และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน จัดสนับสนุนให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ แบบ Omline ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำผลการประเมินมาปรับปรุง/แก้ไข อาจารย์ทุกคนต้องรับการประเมินการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี และทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
     นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ได้เชิญคณาจารย์อาวุโสในภาควิชาฯ ทำการบรรยาย และสอบวิทยานิพนธ์ และเชิญคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอื่น และจากกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น มาบรรยายเพื่อให้นิสิตมีแนวคิดที่กว้างขวาง และรู้จักคณาจารย์ในหน่วยงานอื่นๆ เป็นประจำทุกชั้นปีการศึกษา 
ภารกิจหลักของภาควิชา
     มีอยู่สามส่วนด้วยกัน คือ งานวิชาการ งานวิจัย และ งานบริการทางคลินิก คณาจารย์ของภาครับผิดชอบการเรียนการสอนในส่วนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อยู่หลายรายวิชา นอกจากนี้ภาควิชายังเปิดสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านเวชศาสตร์ชุมชน, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านอาชีวเวชศาสตร์ และ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านเวชศาสตร์ชุมชน และยังมีการอบรมแพทย์ประจำบ้านในด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกและด้านอาชีว เวชศาสตร์
     ทุก ปี ภาควิชาจะมีการเปิดการอบรมในด้านการวิจัยชุมชน และ ในด้านระบาดวิทยาประยุกต์ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไป และบุคลากรสุขภาพที่มีความสนใจเข้ามารับการอบรมได้ นอกจากนี้ คณาจารย์ของภาควิชายังมีบทบาทในการให้ บริการวิชาการ ต่าง ๆ อีกมายมาย เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ ที่ปรีกษา และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธืให้แก่สถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านงานวิจัย
     ภาควิชาฯ มีงานวิจัย อยู่หลายด้านที่ครอบคลุมทั้งในส่วนการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยทางด้านสุขภาพและสังคม งานวิจัยของคณาจารย์มีทั้งในด้านระบาดวิทยา อาชีวเวชศาสตร์ ระบบสุขภาพ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์สังคม การส่งเสริมสุขภาพ เวชศาสตร์ป้องกัน และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ นอกจากงานวิจัยแล้ว คณาจารย์ของภาควิชายังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสุขภาพ ของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ
     ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย รับผิดชอบกำกับดูแลงานวิจัยของภาควิชา  ได้แก่  การเผยแพร่ผลงานวิจัย    จัดให้มีทีมงานไว้ให้บริการกับอาจารย์ผู้สนใจ  เช่น  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโปรแกรมสถิติ การวิจัยทางการแพทย์   แนะนำแหล่งทุน    การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน / เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย    และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำโครงการวิจัยตามที่ต้องการ และรวมไปถึงเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมด้านสถิติ ให้กับนิสิต แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมข้อมูลผู้สนใจทำวิจัยในเรื่องต่างๆ  เพื่อประสานงานให้เกิดผลงานวิจัยที่ดีเลิศ ในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ  เป็นต้น นอกจากการเรียนในหลักสูตรแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษา  แก่นิสิตแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์   เพื่อให้การทำงานวิจัย และการเรียนการสอนด้านการวิจัยมีเนื้อหาที่ครบถ้วน ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และเป็นแหล่งอ้างอิงในลำดับต่อไป   
ด้านงานบริการทางคลินิก

     ภาควิชามีการให้บริการผู้ป่วยนอกที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันของโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โดยให้บริการผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปี การขอใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครงานหรือเพื่อไปทำงานต่อต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อ และให้บริการฉีดวัคซีนและออกใบรับรองการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ภาควิชายังมีการให้บริการคลินิกเฉพาะด้าน ได้แก่ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ คลินิกอาชีวเวชศาสตร์อีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ ตึก ภปร

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com